Giới thiệu sách: Tiếng Việt thế kỷ 17-Nguyễn Cung Thông.

Kính gởi ACE bạn hữu bốn phương,

Đây là bài viết “Tiếng Việt từ TK 17: cách dùng đã, đã đã, nên tật, đã tật” (phần 34). Một hệ luận trực tiếp là các dữ kiện từ tiếng Việt TK 17 cho ta hiểu rõ câu nói thuốc đắng đã tật và các dị bản …v.v… Nếu có phê bình hay ý kiến gì xin được trao đổi để thêm chính xác …

Thân gởi

Nguyễn Cung Thông

(Nhà) +61385222298 (Di động) 0422874335

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s