Tác giả đăng sách trên Nhà xuất bản Sống Mới không hề mất bất kỳ một chi phí nào.

Kính gửi các tác giả.

Ông chủ nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn Charlie.

Bạn có sách.

Bạn muốn đăng sách trên Nhà xuất bản Sống Mới. Bạn sẽ không mất bất kỳ một chi phí nào.

Không những vậy, nhà xuất bản sẽ chia tiền nhuận bút cho tác giả, ngay khi mỗi cuốn sách được bán ra.

Tôn Phi- giám đốc-nhà xuất bản Sống Mới.

tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s