Tóm tắt nội dung sách Luật sư – nghề nghiệp và sứ mệnh của luật sư Lê Đình Việt.


12/12/2021

Phần 1: Tên tuổi của các luật sư Việt Nam nổi tiếng.
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường
Luật sư Vũ Trọng Khánh.
Luật sư, giáo sư Nguyễn Văn Bông.

Phần 2: Phân tích Hiến pháp Việt Nam và hiến pháp các nước trên thế giới.

Phần 3: Phân tích các vụ án luật nổi tiếng.
Vụ án đồng Nọc Nạn.
Vụ án ….(xem trong sách)
Vụ án….(xem trong sách)
Vụ án….(xem trong sách)
Vụ án ….(xem trong sách)

Phần 4: Công dân với luật sư.
Mỗi người dân phải tự làm luật sư của chính mình.
Số liên lạc của các luật sư nổi tiếng.
Số liên lạc của các nhà báo nổi tiếng.
Số liên lạc của các văn phòng luật nổi tiếng.

Phần 5: Các luật sư Việt Nam nổi tiếng thế kỷ XXI.
Luật sư Luân Lê
Luật sư Ngô Anh Tuấn
Luật sư Lê Đình Việt

Bạn muốn cùng chúng tôi đóng góp bài viết làm thành sách, hãy liên lạc với:
Tôn Phi hoặc Hà Lê. hale@shop-charlie.com
Mã ISBN quốc tế của sách: 979-8780277774

Trân trọng,
Tôn Phi.

Đặt sách tại ký giả Lê Hà. Điện thoại: 098 5174398

Gía tiền: 1 000 000 đồng/cuốn.

Số tài khoản: 0344331741-Ngân hàng Quân đội-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate buttons set. Help icon donation

Mua sách Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh

Donate us

50,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s