Sự cạnh tranh giữa văn minh Do Thái và văn minh Trung Quốc tại Việt Nam.

Hầu hết người Việt sẽ chọn văn minh Do Thái. Vừa giàu có, vừa nhân ái, nên ai nấy đều yêu mến người Do Thái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s