Thư cám ơn người chia sẻ tin.

Người chia sẻ tin là người tốt. Có quý mến cộng đồng, họ mới chia sẻ tin.

Qúy vị ơi, đừng chia sẻ những tin không có đóng dấu, ký tên.

Tôi có ký tên:

Tôn Phi

Tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s