Mẫu áo thủy thủ Charlie

Mẫu áo thủy thủ Charlie do ông Tôn Phi thiết kế.

Nhà may nào muốn may thì liên lạc với Tôn Phi:

0344331741

Email: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s