Tôi xin đa tạ-Tôn Phi Charlie

Tôi là người bị bóp băng thông mạnh nhất Việt Nam. Nhưng tôi không giận Facebook, Youtube hay Google. Đường ta ta bước.

Tôi xin đa tạ. Theo lời Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 VIE1925
“Hãy vui-mừng mãi mãi, cầu-nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý-muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ đối với anh em là như vậy.”

Xin đa tạ những người bạn đã cùng Tôn Phi dấy nghiệp.

Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh phát sóng chương trình này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s