Nguyễn Tự Quyết Thắng: Những ghi chép vụn vặt.

Nguyễn Tự Quyết Thắng

Thực lục: thuật* lược**
() thuật…: nhìn nhận () …lược: cho thấy/mô tả, trình bày Lược bớt: cho thấy ít hơn, ít lại
(***) …lại: nhìn nhận lần nữa
Trình bày: cho thấy lần nữa
Thuật ngữ: giới hạn nhìn nhận
Ngữ/ngưỡng: phạm vi/giới hạn
(“Ngữ” là sự lược bớt, là giản lược của từ “ngưỡng”)
~ Giản lược là sự lược bớt (vì thuộc về phạm vi tinh thần, thuộc về hiện thực, là sự hiện hữu/tồn tại)
~ Sự lược bớt có thể là giản lược
~ Sự lược bớt có một phần là giản lược (là vì thuộc về hiện thực, là sự hiện hữu)
Ngôn ngữ: giới hạn (của) dấu hiệu để trao đổi
~ Âm thanh ngôn ngữ: dấu hiệu trao đổi nghe được
(Dấu hiệu để trao đổi mà ta có thể nghe thấy)
√ (Như) ngôn ngữ (tiếng) nói
~ Hình thể ngôn ngữ: dấu hiệu trao đổi thấy được
(Dấu hiệu để trao đổi mà ta có thể nhìn thấy)
√ (Như) ngôn ngữ ký hiệu

Liên lạc tác giả: thago1487@gmail.com -Nguyễn Tự Quyết Thắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s