“Các em hãy đọc sách, đừng đọc báo.”

Môn Các phương pháp nghiên cứu văn học, cô giáo già dạy rằng: “Các em hãy đọc sách, đừng đọc báo.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s