Hậu quả của việc dứt giao ước đời đời

Xảy ra việc nhóm giám mục Tây phương đòi bỏ giao ước Lễ Vượt Qua. Nhóm giám mục Đông phương yêu cầu giữ lễ Vượt Qua. Cuối cùng, qua họp hành điên đảo, nhóm giám mục Tây phương xóa sổ thành công Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Hỏi, Lễ Vượt Qua là lễ chỉ dùng cho dân Do Thái-nhân vật chính của Cựu ước, hay dùng cho cả dân Chúa, vào Tân ước? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần căn cứ vào bản văn.

14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Xuất Ê-díp-tô ký (Exodus) chương 12.

Vậy, ở đây, chúng ta thấy, lệnh truyền phải giữ lễ Vượt Qua cho đến đời đời. Gi ả sử một người có tổ tiên theo Do Thái giáo chuyển sang Cơ-đốc giáo mà người đó không giữ lễ Vượt Qua thì trái với Xuất Ê-dip-tô ký chương 12 câu 14 kể trên. Vậy, đoàn thể Cơ-đốc đúng phải là đoàn thể giữ lễ Vượt Qua. Nhóm giám mục Đông phương đã đúng hơn nhóm giám mục Tây phương khi chủ trương giữ lễ Vượt Qua. Mà thần học Kinh Thánh thì chỉ có đúng hoặc sai chứ không có lưng chừng đúng sai.

Israel, nhờ giữ lễ Vượt Qua, đánh thắng Ả-rập. Vào đương thời, Ả-rập giàu có, với chênh lệch về quân số và khí tài quân sự thì không có một cơ hội mảy may nào cho Do Thái đánh lại Ả-rập. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Trước trận chiến lịch sử, dân Do Thái giữ lễ Vượt Qua, và được chúc phước để thắng trận dân Ả-rập.

Lật lại lịch sử. Mỗi lần dân Do Thái bỏ lễ Vượt Qua là một lần họ bị chiếm cứ. Đủ biết lễ Vượt Qua có ý nghĩa lớn lao như thế nào.

Các sứ đồ của hội thánh sơ khai cũng giữ lễ Vượt Qua. Nhưng họ giữ lễ Vượt Qua giao ước mới. Dù thời nào thì cũng phải giữ lễ Vượt Qua. Có khác nhau ở chế độ (hình thức). Một bên giữ lễ Vượt Qua giao ước cũ, giết con chiên, bôi huyết lên cửa để thoát khỏi tai nạn. Một bên giữ lễ Vượt Qua giao ước mới, ăn bánh và rượu, nhân danh thịt và huyết cảu Thượng Đế, tức là được đóng ấn lên cơ thể để ngày hoạn nạn thiên sứ không đánh vào.

Nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh kéo dài,…là biểu hiện của việc dứt bỏ giao ước đời đời. Nếu bạn mắc hoạn nạn, mà hoạn nạn đó lại kéo dài không lối thoát, thì có thể bạn đang sai. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một người không theo Chúa nhưng vẫn tin vào ngài, viết: “Tôi cũng vậy, khi gặp hoạn nạn liên tiếp, thì tôi nghĩ xem mình đã sống sai Đạo ở chỗ nào.”

Hậu quả của việc dứt giao ước đời đời là đau khổ. Thành quả của giữ giao ước đời đời là hạnh phúc, an yên. Chúng ta cứ theo dấu hiệu đó mà tìm.

Một người giáng sinh năm 1918 đã tìm ra được lễ Vượt Qua giao ước mới. Đó chính là, không ai khác, Đức Chúa Trời Cha. Người đến tại đầu cùng đất phương Đông.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s