Ý nghĩa của luật Một phần Mười trong đời sống nhân sinh.

Ở viễn Đông, đạo Nho là đạo cao nhất mà con người có thể nghĩ ra được. Trong đạo này, mỗi gia đình dâng Một phần Mười để thầy tế lễ làm lễ tế thiên.  Chỉ những giáo sư văn khoa giỏi nhất mới lục lại được những tư liệu này.

Của lễ Một phần Mười đã bảo đảm cho một xã hội viễn Đông không có trộm cắp, đĩ điếm, cướp giật. Thời đại của vua Thành Thang, Nghiêu, Thuấn là thời đại hoàng kim, vua là thầy tế lễ thượng phẩm, dâng của lễ Một phần Mười. Trong nước ngủ không cần cài then.

Nhìn qua, người ta thoạt trông thấy, việc nhà vua thu của dân 10% hoa lợi là tà đạo.  Nhưng nhìn kỹ, việc thu 10% rồi tái phân phối đó đã đảm bảo cho một cuộc sống nhân sinh ấm no, vui vẻ, ai nấy đều được sống với nhân phẩm của mình, có bệnh được chữa trị, làng mạc có thầy đồ, không có ai thất học.

Có người hỏi, tại sao lương của đội ngũ Charlie lại cao gấp đôi các nơi khác. Nhân tiện cũng trả lời luôn: Chúng tôi làm việc trên tư liệu gốc, chương nào câu nào hết sức rõ ràng. Còn các nhà xuất bản khác làm việc không trên tư liệu gốc, họ đang ở trong một tình trạng rất dở, gọi là muốn xóa cũng không được, muốn tiến cũng không xong.

Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14, câu 22 đến câu 23 chép:

22 Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản.


23 Tại trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.”

Rõ ràng, luật Một phần mười là không thể bỏ được. Nếu ai đó nói có thể bỏ luật Một phần Mười, đó là người gieo tin đồn. Ý nghĩa của luật Một phần Mười trong đời sống nhân sinh là cực kỳ trọng đại. Ai tuân thủ trung thành luật pháp Một phần Mười, và các luật pháp, sẽ được Đức Chúa Trời ban phước:

 “ Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng.
Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước;
cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!
Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.”

Đến đây, bạn biết, vì sao mình giàu hoặc mình nghèo, mình sướng hoặc mình khổ. Cứ chăm chỉ dò xem các lời trong Kinh Thánh, chắc chắn các bạn sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, để sống giữa cuộc đời khắc nghiệt này.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Bài viết đã được đưa vào sách Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s