Một số bài thơ, bài văn về Hai Bà Trưng.

Lời tòa soạn: Sáng nay 10 tháng 03 năm 2022, chúng tôi được chị Nguyễn Tim ở Hoa Kỳ gửi về hai bài thơ, họa về Hai Bà Trưng. Xin được giới thiệu cùng các bạn đọc của tập đoàn xuất bản Charlie:

Lời tòa soạn:

Hai bà xuất quân
Tiếng trống trầm hùng buổi xuất chinh
Trưng Nương dõng dạc giữa muôn binh
Trước nguyền giết giặc tròn ân nước
Sau quyết diệt thù vẹn chữ tình
Tô Định khiếp kinh ôm đại nhục
Trưng Nương rạng rỡ ướp quang vinh
Ba năm tức vị Vương Trưng Nữ
Một thuở non sông hưởng thái bình
Nguyễn Minh Thanh

Họa vần

Hai bà xuất quân

Hai bà cỡi tượng quyết thân chinh

Trống trận vang lừng giục vạn binh

Nợ nước vuông tròn ơn xã tắc

Thù nhà vẹn vẽ chữ chung tình

Quân Tàu khiếp đảm thua ô nhục

Dân Việt anh hùng thắng hiển vinh

Giặc Hán tan rồi vui độc lập

Ba năm tận hưởng cảnh thanh bình

Trọng Lang

10 Mar 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s