Quyền năng tha tội của lễ Vượt Qua giao ước mới.

Bức tranh của danh họa Leonard De Vinci.

Trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 6, từ câu 53 đến câu 58, Đức Chúa Giê-su có một lời hứa chắc chắn rằng:

53 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.
55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.
56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.
57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.
58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.

Chúng ta thấy, ở đây, qua văn bản chép tay, thánh đồ Giăng làm chứng rằng, ai giữ lễ Vượt Qua giao ước mới, người đó sẽ được lãnh nhận sự sống đời đời, và ngược lại.

Tội lỗi nhiều thì không ai như nàng gái điếm Ma-ri Ma-đơ-len, hay anh trộm bên hữu. Cả hai con người ấy đều đã được lên thiên đàng. Vì đã được Đức Giê-su tha tội.

Tiệc nay không phải là lễ Tiệc Ly, nó còn cao trọng hơn thế, là lễ Vượt Qua giao ước mới.

Có một hội thánh đã giữ Lễ Vượt Qua Giao ước mới. Bạn hãy nghe tin tức về họ một lần.

Viết bởi Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách PDF Tổng luận thần học của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon tại đây:

Mời các bạn mua sách “Tổng luận thần học” của nhóm tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, chúng tôi sẽ gửi sách đến cho bạn theo yêu cầu.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Phụ lục: Một cảnh làm sách của các bạn nhà xuất bản Sống Mới:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s