Cứ mỗi ngày đầu tư sang Ukraine một ít.


Cho một ngày mai tươi sáng.

Ủng hộ Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine

Donate us

10,00 US$

Tư vấn cách gửi tiền cho Ukraine, gặp anh Nghiêm Sỹ Cường: nghiemsicuong@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s