Em phải đến Harvard-Chi tiết về cách bồi dưỡng và phương pháp học tập.

Em phải đến Harvard của các tác giả Lưu Vệ Hoa và Trương Hân.

Chi tiết về cách bồi dưỡng và phương pháp học tập.

Giá bài: 80 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách:

tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s