Chủ nhật là ngày tổng dọn dẹp.

Ảnh: Chủ nhật ở Ai- Cập. Tư liệu.

Chủ nhật là ngày tổng dọn dẹp. Rà soát lại sổ sách, tính toán từng chi tiết. Đừng để tích tụ.

Bài toán thời gian là bài toán căn cốt nhất của mọi nền văn hóa.

Những chuyện gì chúng ta đã làm được. Những chuyện gì chưa làm được. Cần lên kế hoạch lại rõ ràng.

Viết tại Sài Gòn, Chủ nhật ngày 03 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s