“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào cửa nước Trời.”

Trong Kinh Thánh Cơ-đốc giáo, có một mệnh đề rất khó hiểu: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào cửa nước Trời.”

Ý nói rằng người giàu khó vào nước Thiên đàng. Song, giàu ở đây có nghĩa là gì, giàu nghĩa đen hay nghĩa bóng, và mục đích chỉ sự gì, thì Chúa Giê-su lại không trả lời ngay lúc đó.

Nguyên văn tin lành Mark, chương 10, câu 24 đến câu 25: “Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Ðức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Ðức Chúa Trời khó là dường nào!
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.

Người giàu nhất Đông phương là Gióp. Không ai nói Gióp vào địa ngục cả. Vậy, người giàu cũng vào nước Thiên Đàng, và vào một cách thênh thang. Vì vậy, phải đặt lại câu nói của Đức Giê-su.

Việt Nam là một đất nước tự do tôn giáo. Hãy xem trong Tuyên ngôn độc lập 1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thật tuyệt vời khi nước Việt Nam có được điều như nước Mỹ. Vì vậy, ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Không một văn bản luật hay hiến pháp nào cao hơn Tuyên ngôn độc lập cả.

Khi giàu có, người ta rảnh rỗi, và nhân lúc đó phạm tội. Ông nội tôi dạy tôi rằng: “Khi các con giàu có thì phải bố thí cho người nghèo, người tàn tật. May ra còn cứu vãn được.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

Leave a Reply to Thanh Sớmmai Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s