Chiếc đồng hồ của dượng. (phần 17)

Cháu ngoan của dượng Phi.

Thu qua, đông tới. Đời nhiều biến đổi.

Chiều nay, dượng Phi dọn dẹp lại tất cả.

Nhìn lại một năm, rồi nhìn lại nhiều năm, ôi sao thấu.

Nếu ngày trước dượng giữ được dì con, thì hôm nay thật hạnh phúc rồi. Trật một ly đi một dặm.

Nhiều người nói dượng Phi vẫn chứng nào tật ấy. Vẫn máu hơn thua.

Đúng thôi, bỏ sao được.

Lễ năm nay, đừng trễ nhé.

Dượng Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s