Sửa soạn cho ngày cuối năm.

Hôm nay là ngày “cuối năm”. Ngày cuối cùng để chúng ta sửa soạn.

Một năm qua làm được nhiều việc. Cũng còn nhiều việc gác lại, còn nhiều sách còn nợ khách, chưa làm kịp.

Nhiều việc chưa hoàn thành. Khách nhắn tin đến không thèm reply (đáp lời) nữa.

tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s