Nếu ngày mai là tận thế?

Nếu ngày mai là tận thế, thì hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến hành những việc đang làm.

Tôi và bạn nữ ngồi bên đặt cho tấm hình này tên là: Nếu ngày mai là tận thế.

Có những bạn, lo ngày mai tận thế, rồi không làm ăn, sáng tạo gì nữa. Dần dần túng thiếu và mắc vào hận thù.

Viết bởi nhà khoa học Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới-New Live publishing house-Tập đoàn Charlie.

Phụ lục: Một cảnh làm sách của anh em nhà Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s