Cụ nội tôi từng dạy: “Các con không được mua bán đất, vì nguồn gốc đất không rõ ràng.”

Cụ nội tôi từng dạy: “Các con không được mua bán đất, vì nguồn gốc đất không rõ ràng.”


Sinh thời, cụ nội tôi, Tôn Lệ, từng nói: “Các con không được mua bán đất, vì nguồn gốc đất không rõ ràng.”
Đất, chủ yếu cướp đi cướp lại lẫn nhau. Khó mà có một miếng đất hợp pháp ở trên đất nước Việt Nam này. Cụ nội tôi cấm con cháu đầu cơ đất. Mặc dù, nhà tôi là nhà địa chủ giàu thứ hai tỉnh Hà Tĩnh.
Bây giờ nghĩ lại, thấy cụ nội mình quả có tầm nhìn xa.
Ăn đất sẽ sớm về với giun”-sấm trạng Hoàng Anh Khiêm.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Mời các bạn mua tiểu luận triết học Nền nhân bản đất đai của nhà văn Tôn Phi.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây (có thể trả sau):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s