Viết cho ngày thứ Tư: Trong các gia đình cần có sự bình đẳng.

Ở Việt Nam, trước đây thường có câu chồng nói với vợ: “Tao nói mày phải nghe.” Gần đây ít thấy câu này.

Trong sự giao lưu văn hóa với người Tây phương, bầu không khí gia đình ở Việt Nam ngày càng bình đẳng. Địa vị của người phụ nữ ngày càng nâng cao và có khả năng vượt quá tầm mức lãnh đạo gia đình của người đàn ông.

Các gia đình cần có sự bình đẳng. Chúng ta chứng kiến những gia đình mà ở đó vợ chồng sống dân chủ, bình đẳng với nhau thường thành công hơn và hạnh phúc hơn các gia đình gia trưởng truyền thống.

Tất nhiên, trong mọi gia đình, hầu hết, chức vụ chủ trì vẫn là người bố. Song người bố, nếu không học hành đủ vững để cầm nắm quyền lực, thì cũng như con thuyền kia ra khơi khi chưa sắm kỹ la bàn, buồn gió,…

Không còn cách nào khác, cần phải dân chủ hóa các gia đình.

Sài Gòn, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

Đội ngũ Charlie.

Liên lạc:

tonphi2021@gmail.com

tonphi2021@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s