Đọc sách Gọng kìm lịch sử của đại sứ Bùi Diễm.

Đọc sách Gọng kìm lịch sử của đại sứ Bùi Diễm.


Ông Bùi Diễm là đại sứ miền Nam Việt Nam tại thủ đô Washington, Mỹ.
Hồi ký Gọng kìm lịch sử của ông dành cho những chàng trai đã trưởng thành.
Tôi đã đọc Gọng kìm lịch sử trong niềm hạnh phúc.
Sài Gòn, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi
Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn
Kính cẩn giới thiệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s