Giới thiệu sách “Nhà tiên tri” của tác giả Loan Mỹ.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Tên sách: Nhà tiên tri.

Tác giả: Loan Mỹ-Tôn Phi.

@ Nhà xuất bản Sống Mới 2022.

Về mỗi tác giả tiên tri, chúng tôi chỉ dành cho 2 trang. Chúng tôi đưa ra các phân tích hơn là các dự báo.

Góp ý, liên lạc tác giả:

Loan Mỹ <tmyloan1812@gmail.com>

Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s