Dự án sản xuất máy tính của tập đoàn Charlie.

Đây là dự án sản xuất máy tính của tập đoàn Charlie.

Mời các bạn quan tâm tìm hiểu dự án của chúng tôi qua file PDF ở bên dưới cùng.

Ảnh 1: Ông Tôn Phi năm 2021, đang viết thư gọi vốn thành lập tập đoàn sách-máy tính Charlie.
Ảnh 2: Ông Tôn Phi năm 2022, khi tập đoàn sách-máy tính Charlie đã trưởng thành.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s