Vì sao nói nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không thể cạnh tranh với nhà xuất bản Sống Mới?

Nhà xuất bản Sống Mới có tiêu chuẩn khoa học và tiêu chuẩn thần học cực kỳ khắt khe. Cho nên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không thể cạnh tranh với nhà xuất bản Sống Mới.

Là nhà xuất bản ra đời sau, nhà xuất bản Sống Mới có chính sách thu hồi và bồi thường, điều chưa có nhà xuất bản nào ở Việt Nam dám làm.

Kết hợp với hãng Paypal, nhà xuất bản Sống Mới là đơn vị xuất bản duy nhất dám làm thanh toán một chạm. Qúy vị hãy tưởng tượng, 1 chạm duy nhất, lấy sách về.

Nhà xuất bản Sống Mới chỉ là một thành viên của tập đoàn Charlie. Tập đoàn Charlie, y cứ trên triết Việt, là chaebol đầu tiên của Việt Nam sau chiến tranh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s