Đập tan miệng lưỡi thế gian.


Miệng lưỡi thế gian rất độc địa. Cách đề phòng của anh em nhà Tôn Phi là, hãy đập tan miệng lưỡi thế gian.


Mới ngày hôm qua, đạo Mẫu đang là mê tín dị đoan, mà hôm sau, đạo Mẫu đã là di sản văn hóa Liên Hiệp Quốc. Thế thì, bạn đừng có sợ bị ai triệt hạ nhân cách cả, cũng đừng sợ miệng lưỡi thế gian. Nó như con rắn, bẻ gãy 2 cái răng nanh của nó là rồi.


Từ khi Tôn Phi mở được nhà xuất bản, bọn nói xấu Tôn Phi bỗng dưng câm mồm. Bây giờ muốn tìm ra được bọn đó cũng khó. Tôi bây giờ được 2 tập đoàn quân sự bảo vệ.


Đây là hai anh em nhà họ Tôn.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 05 năm 2022.
Tôn PHi (triết gia Lê Minh Tôn)
Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

image-8

Ủng hộ tập đoàn Charlie

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s