Giới thiệu sách Bình giảng thơ Chinh phụ ngâm khúc của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ II.

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Sau khi trả tiền sách, quý vị tải sách PDF về tại đây: (Lưu ý: Qúy vị nên mua sách để nhận được bản đầy đủ.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s