Tôi đang sửa chữa sách của bạn.

Ton Phi and his classmate in 2016.

Tôi đang sửa chữa sách của bạn.

Đừng giục tôi.

Hãy hỗ trợ tôi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s