Giới thiệu sách Cải cách điền địa của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ

Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB – Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s