Danh thiếp của ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Quý vị xem kỹ để hiểu các giá trị chúng tôi muốn đầu tư và giúp đỡ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s