Đấng An-Xang-Hồng, nhà thần học lớn nhất hai thế kỷ XX và XXI

Photo archives.

Nếu ai đó hỏi tôi, ai là nhà thần học lớn nhất hai thế kỷ XX và XXI, tôi sẽ trả lời ngay: Đó là đấng Christ An Xang Hồng.

Vì sao tôi có thể nói vậy? Vì đấng Christ An Xang Hồng đã tìm ra được lẽ thật lễ Vượt Qua Giao Ước Mới ẩn giấu trong Kinh Thánh. Ma quỷ Satan đã chôn vùi lẽ thật lễ Vượt Qua Giao Ước Mới suốt hơn 1800 năm, nhưng đấng Christ An Xang Hồng đã tìm lại được và khôi phục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s