Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Ông Charlie yêu cầu các người bạn thân phải khởi nghiệp. Việc buôn bán sản phẩm sáng tạo của người khác, nếu có, chỉ mang tính tạm thời. Mỗi người phải sáng tạo ra sản phẩm riêng. Đó là bản sắc của gia đình Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s