Vừa rồi, có quan chức rất lớn đến hỏi tác giả Tôn Phi: “Phải cải cách giáo dục như thế nào?”

Vừa rồi, có quan chức rất lớn đến hỏi tác giả Tôn Phi: “Phải cải cách giáo dục như thế nào?”

Thay vì để ông Tôn Phi nói, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn.

Ông Lê Văn Vinh, bạn tôi, có câu nói rất hay: “Khi con người có pháp luật có tình yêu thương tư duy độc lập .. sẽ thực hiện được tất cả .. và có giá trị tạo sản phẩm phục vụ loài người. Trong luật pháp hiện hành .. phần chung tập trung vào .. nhân quyền song là thứ nhân quyền khuyết tật”

One comment

 1. Ok.. đơn giản thôi..

  cái này tôi có thể tham gia

  giáo dục .. cái đích cuối cùng là cách hướng đến sự khác biệt giữa con người với động vật bầy đàn

  con người có tính luật pháp và tình yêu thương

  trẻ dưới 18 thì chỉ cần giáo dục cho con người thích nghi với môi trường sống

  trường lớp là nơi sinh hoạt cộng đồng

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s