Vì sao cụ ông và cụ bà của tôi biết trước Cải cách ruộng đất năm 1954?


Năm 1953, cụ nội tôi Tôn Lệ cho tặng toàn bộ ruộng đất. Năm 1954, Cải cách ruộng đất mới xảy ra. Vậy, cụ nội tôi đã biết trước Cải cách ruộng đất 1 năm.


Tại sao địa chủ Việt Nam bị giết mà địa chủ Do Thái không bị giết? Ấy là do địa chủ Do Thái biết nộp của lễ Một phần Mười dâng lên Đức Chúa Trời.


Ngày nay, nhiều hội thánh cùng xưng mình là truyền nhân chân chính của Đức Chúa Trời. Vậy, phải có một bộ công cụ để kiểm thử, đối chiếu. Một trong những công cụ đó là luật pháp Một phần Mười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s