Cuộc đời của thủ tướng Trần Trọng Kim.

Thủ tướng, giáo sư sử học Trần Trọng Kim. Ảnh tư liệu.

Có thể nói, cùng với Lương Kim Định, Trần Trọng Kim là sử gia lớn nhất thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam.

Học giỏi ở Mỹ, Anh, Pháp rất khác học giỏi ở Việt Nam. Ở Mỹ một người sẽ không được tính là học giỏi nếu không giỏi văn, sử. Đại học Harvard có thời đầu vào bắt sinh viên ngành toán phải làm luận văn trình bày về quan điểm xã hội. Vào nhà một học sinh giỏi Mỹ, sẽ thấy cả một thư phòng.

Các bạn nói rằng, cơm chưa đủ no thì làm sao học giỏi. Tôi đang cầm trên tay cuốn Việt Nam sử lược của thủ tướng Trần Trọng Kim.

Việt Nam sử lược của thủ tướng Trần Trọng Kim trên kệ sách của

Tú Nghệ người Hương Sơn viết:

Ơn cải cách già rồi trẻ lại

Bảy tám mươi được gọi bằng thằng.

Người làng tôi vẫn nói, nếu ông Tú Hương, con trai ông Bạt Xu, người xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc tôi mà lên được thủ tướng, thì người Việt Nam đã tránh được 2 cuộc chiến tranh.

Có giấu diếm được thế gian nhưng không giấu diếm được Thượng Đế. Thủ tướng Trần Trọng Kim gian nan và bây giờ sáng láng khắp nước Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s