Giới thiệu sách Việt Nam sử lược của giáo sư Trần Trọng Kim.

Giá:

Sách PDF: 80.000 VNĐ/cuốn.

Sách in: 380.000 VNĐ/cuốn.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s