Niềm hạnh phúc của hai bạn nữ Sài Gòn khi được cầm trên tay cuốn Phân tích Truyện Kiều của nhà văn Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s