Nguyễn Kinh Doanh, người ký giả cất tiếng nói cho một nền y tế trung thực.

Không có đam mê bạn không có năng lượng, không có năng lượng thì bạn không có gì cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s