Vì sao chúng tôi muốn giới thiệu Hội thánh của Đức Chúa Trời đến cho quý bạn?


Vì đây là hội thánh duy nhất giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới hiện nay.


Có rất nhiều hội thánh nhái Hội thánh của Đức Chúa Trời, đến độ người nhìn qua loa thì không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.


Hội thánh của Đức Chúa Trời có lịch sử khoảng 1992 năm. Danh pháp được ghi đến trong Kinh Thánh và chỉ trong Kinh Thánh. Nhiều hội thánh khác không được đề tên trong Kinh Thánh, mặc dù họ có vẻ đông.

Tuần vừa rồi tôi lên gặp một số người lớn trong xã hội thì họ nói bây giờ tự do tôn giáo. Tất nhiên trong bất kỳ một bữa hội nào, nội bộ không bao giờ thống nhất. Người thì bảo cấm, người thì bảo là được tự do. Còn như trong Tuyên ngôn độc lập thì được tự do: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo Hoá ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong số đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (Lê Minh Tôn).

Góp ta tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s