Giáo sư Thụy Sỹ đặt mua sách Giáo trình triết Việt Nho của tác giả Tôn Phi.

ISBN: 9798806352096

Cám ơn vì đã tô điểm cho đời. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giáo trình triết Việt Nho, như là một sự thử nghiệm được bạn bè quốc tế đặt vấn đề.
Triết Việt Nho giải thích đúng các sự kiện đã diễn ra trên mặt đất, ít nhất là về mặt siêu hình.

Triết Việt Nho đúng về toán học, thần học và vật lý.

Hôm nay, bên cạnh bộ Kinh Thánh, tôi còn có bộ Việt Nho, để bước tiếp chặng đường dài. Mình không có được may mắn này thì mình có được may mắn kia, để rồi tất cả những may mắn đến cùng một lúc. Như vua Sa-lô-môn năm xưa chỉ xin có khôn ngoan nhưng rồi được cả vàng bạc lẫn vinh hiển.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s