Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn là tập đoàn Chaebol đầu tiên của nước Việt Nam.

Xét trên điều kiện tiên quyết, tập đoàn Chaebol phải thể hiện văn hoá của quốc gia, thế thì Charlie Sài Gòn, y cứ trên kinh điển dân tộc, là tập đoàn Chaebol đầu tiên của nước Việt Nam.

Điều kiện thứ hai, Chaebol phải chế tạo được một sản phẩm từ đầu đến cuối, không được mua đồ của nước ngoài để ráp vào. Xét theo điều kiện này, Charlie cũng là chaebol đầu tiên. Chúng tôi không mua sản phẩm rồi đem về dán như những nơi khác.

Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên chặng đường dài.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s