Bạn đọc Trần Đức: Kinh Thánh tiên tri về ngày tận thế.

Pho·-tô·: Trần Đức

Viết bởi Trần Đức

Lời nhà xuất bản: Sáng nay, chúng tôi nhận được một bài viết rất hay về Kinh Dịch do tác giả Trần Đức người Hải Phòng gửi Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. Trần Đức nói về vấn đề tự bạn tìm ra. Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận về bài viết này.

Gửi bạn Tôn Phi,

Tớ (Trần Đức) tìm ra được ngôn ngữ của con người trước hồng thủy.

Tớ (Trần Đức) cầu nguyện hàng ngày, cầu xin Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus ban cho Đức Thánh Linh để hiểu được lẽ thật.

Đức Chúa Trời trước khi làm gì thì đều ban cho mọi người biết hết, nhưng không có ai lắng nghe. Xã hội phát triển, nếu đối chiếu luật pháp môi xe thì ai cũng phạm tội. Ví dụ như mặc quần áo 2 thứ vải, đồng tính, …

Nếu không có Đức Chúa Jesus gánh lấy tội lỗi thì con người đã bị hủy diệt. Ngài chịu chết để cứu toàn nhân loại.

Những ngày giờ sắp đển, tội lỗi đầy trọn. Gần như ai cũng biết Kinh Thánh và điều răn, càng đọc nhiều thì càng đượi soi tỏ. Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ nói dối.

Kinh Thánh là vô ngộ, là lời Đức Chúa Trời. Nên trong nó phải hàm chứa mọi khoa học khác, và dùng nó để đối chiếu, sửa lại mọi thứ.

Viết tại Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2022.

Trần Đức

Liên lạc tác giả: Ductran1191@gmail.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu của tác giả Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s