Người bác sỹ thị thành.

.
Bác sỹ Nghĩa Hoài, mùa dịch năm 2021, chở bệnh nhân trên những chuyến xe 0 đồng.
Xe cứu thương Nghĩa Hoài đã trở thành nổi tiếng.

“Một năm trước dịch covid nghĩ mà sợ, xe cứu thuong không đồng Hoài Nghĩa đã cống hiến trải nghiệm cuộc chiến covid 2021 tại Sài Gòn, chỗ này cũng là hàng xóm lãng giềng.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s