Các tập đoàn quân sự tại liên bang Đông Dương trong tương lai.

Một khi chiến tranh đến, thì không ai lường trước về được , và không ai đề phòng được, và không còn ai an toàn. Một khi chiến tranh xảy ra, chắc chắn những người bị oan ức sẽ tham gia các tập đoàn quân sự.

Chẳng hạn như, bên Lào, vẫn còn tập đoàn quân sự của tướng Vàng Pao.

Hiện nay, vào thời điểm chúng ta đang sống, năm 2022, đã có nhiều tập đoàn quân sự. Họ đã ngồi bàn bạc với nhau để vẽ lại bản đồ Đông Dương. Tôi đang nói trên quan điểm của một sử gia và một triết gia.

Ảnh: Nhà văn, sử gia Tôn Phi tại Cát Bà, Hải Phòng năm 2016. Ông Tôn Phi là tác giả của sách Việt sử đại cương.

Thuở xưa, giặc Tàu đánh vào đảo Cát Bà, Hải Phòng. Đàn ông trên đảo đang đêm ra đánh giặc. Giặc quá mạnh, giết hết đàn ông. Vì vậy đảo chỉ còn các bà, đọc chệch đi thành “Cát Bà”.

Một khách đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s