Chân dung nhà tư bản: Chiến tranh sẽ lan tới Đông Dương.

Lào qua Nga tập trận cùng Tàu. Chiến tranh không đi một mình nhưng có năng có lũ. Rất nhiều gia đình Việt Nam lo lắng, một cuộc can qua gió bụi, tức chiến tranh, sẽ xảy đến tại Đông Dương.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s