Trong giai đoạn chính phủ toàn cầu, mọi người sẽ có nhà ở miễn phí.

Ảnh : Cô gái đang đọc sách. Tôn Phi/ Chính phủ toàn cầu.

Chúng ta ước mơ về giai đoạn chính phủ toàn cầu.

Đất đai trên thế giới, chủ yếu là cướp đi cướp lại của nhau. Người này cướp của người kia, dân này cướp của dân kia, nước này cướp của nước kia. Thế rồi tình trạng sự đã rồi, người ta nghĩ đó là của mình.

Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s