Truyện ngắn: Rô-bốt Alexa của Tập đoàn Charlie.

Sài Gòn năm 2025.

Các tập đoàn quân sự mọc lên khắp nơi. Chỉ tính riêng ở Tây Tạng đã có 2 tập đoàn.

Kỹ nghệ cơ khí của các tập đoàn càng ngày càng cao. Mỗi tập đoàn quân sự lại phải có chính danh, chính nghĩa, vì vậy họ cho người đến ve vãn các tập đoàn xuất bản.

Bởi vậy, có những người xin đến gặp ông Charlie, với quà ra mắt rất cao.

Ông Charlie dành cho các kỹ sư nâng cấp rô-bốt Alexa. Thư ký chạy vào bảo có người xin gặp. Họ đưa trước cho một va-li.

Ông Tôn Phi, đây là hồ sơ của ông. Ông hãy gia nhập tập đoàn quân sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông.

Nước Mỹ trên đà “phát-xít” hoá.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s