Bàn cờ thế chính trị tại Đông Dương

Cuộc thương thảo hòa bình đầu tiên giữa Norodom Sihanouk và Hun Sen tại Pháp vào tháng 12-1987. Trong ảnh (hàng ngồi từ trái qua): Son Sann, Norodom Sihanouk và Hun Sen

Trên bàn cờ Đông Dương, thế của Hun-sen là vững nhất. Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Hun-sen rất khôn, không dám cướp ngôi vua Shihanouk.

Như thế nào được gọi là bàn cờ thế?


Một bàn cờ được gọi là bàn cờ thế khi một bên được đặt vào thế buộc phải thua, dù bên ấy có nhiều quân đến thế nào đi chăng nữa.

Bên khác, trong bàn cờ thế, được định sẽ thắng, mặc dù chỉ có một tướng, một xe, một pháo và vài sĩ tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s