Vì sao Lương giáo viên mới ra trường còn thấp hơn tiền hỗ trợ sinh viên sư phạm?

Tôn Phi

Nguyên nhân thứ nhất: Việt Nam không phải nền kinh tế tri thức. Bởi nếu là nền kinh tế tri thức, chất xám của giáo viên sẽ được định giá rất cao.

Nguyên nhân thứ hai: Chương trình học không đạt chuẩn academic. Ngoại trừ một số ngành học mà Việt Nam làm rất tốt là văn học và Đông y.

Nguyên nhân thứ ba: Thiếu bộ trưởng giáo dục giỏi. Bên Cam-bốt có ông bộ trưởng giáo dục giỏi. Sáu năm trở lại đây, ông đã cân đối được tài chính của bộ Quốc gia Giáo Dục.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 09 năm 2022.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
(Gặp ông Tôn Phi).
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s